ANJA RIISGAARD CHRISTIANSEN

Kontakt mig
hero
play

Mit studievalg

Matematik og økonomi har altid interesseret mig, og derfor havde jeg allerede inden jeg påbegyndte min HHX-ungdomsuddannelse en drøm om at studere på CBS, da jeg betragter CBS som epicenter for udbuddet af erhvervsøkonomiske uddannelser. Desuden er CBS et internationalt anerkendt universitet, hvilket fascinerede mig. Jeg blev yderligere afklaret i mit studievalg efter at have besøgt campus på Solbjerg Plads, hvor jeg i den forbindelse oplevede den behagelige atmosfære, som CBS´ bygninger rummer.

Det lå dog ikke i kortene, at jeg skulle læse på universitetet – og så endda i København -, da jeg ikke kommer ud af en akademikerfamilie og ikke havde nogen relation til København. Netop at skulle flytte fra sin familie og omgangskreds for senere at skulle tilpasse sig et nyt og meget anderledes miljø gjorde valget af uddannelsesinstitution svært, men jeg har fundet ud af, at man bare skal springe ud i det. Der var mange praktiske overvejelser forbundet med at skulle flytte fra provinsen til København, men det mest angstprovokerende var tanken om at skulle opbygge en vennekreds og et socialt netværk på ny i en fremmed by, hvor jeg ikke kendte nogle på forhånd. Det viste sig dog hurtigt, at der ikke var noget at frygte på denne front, da introforløbet skabte nogle gode rammer for at kunne opbygge venskaber med sine medstuderende.

Selvom at jeg vidste, at CBS var det rette for mig, så var jeg meget i tvivl om mit valg af bacheloruddannelse. Jeg var – og er stadig – i tvivl om min fremtidige karrierevej, og derfor faldt valget på HA Almen Erhvervsøkonomi, da HA Almen er en bred erhvervsøkonomisk uddannelse, som åbner om for et stort antal forskellige kandidatmuligheder.

Jeg frygtede, at man som universitetsstuderende ikke havde mulighed for at få hjælp til det faglige af underviserne, fordi forelæsningerne er envejskommunikation. Jeg kan dog afvise denne fordom. Der er derimod rig mulighed for at få hjælp til det faglige af både forelæserne, øvelsesunderviserne og i studiecafeen. Underviserne er engagerede i hver deres fag, og de vil hellere end gerne have aktive studerende, der stiller spørgsmål.

Inden jeg startede på CBS, havde jeg en stereotyp opfattelse af de studerende på CBS, idet jeg forestillede mig, at hovedparten af de studerende var opvokset i velhavende familier, men denne fordom blev hurtigt gjort til skamme. CBS er derimod et mangfoldigt universitet med mange forskellige typer af mennesker og med studerende med mange forskellige nationaliteter.

Min uddannelse

HA Almen er en bred erhvervsøkonomisk uddannelse med både matematiktunge fag såsom statistik og lidt blødere fag såsom organisationsanalyse. Der er en generel konsensus blandt de studerende om, at det hovedsageligt er de kvantitative fag, som er de mest interessante. Jeg er dog uenig heri, da et fag som organisationsanalyse i høj grad fangede min interesse. Denne store variation af fag gør HA Almen spændende, da man løbende bliver bevidst om ens egne interesseområder, og dermed løbende bliver mere og mere afklaret i ens kommende valg af kandidatuddannelse. Denne store variation af fag med både kvantitative og kvalitative fag gør, at man undgår at gå død i matematikken og dermed undgår at miste motivationen.

På HA Almen er der en høj grad af tværfaglighed blandt især de kvantitative fag, hvor emner går på tværs af flere fag, hvilket fra mit synspunkt gør studiet interessant. Sammenhængene mellem fagene er tydelige, selvom at fagene er vidt forskellige.

Forelæserne har erfaring fra erhvervslivet, og det mærkes tydeligt, at underviserne brænder for deres fag. Den passion og det engagement, som underviserne udviser, gør ligeledes uddannelsen spændende. Underviserne relaterer pensum til virkelighedsnære problemstillinger, hvilket gør fagene interessante, da man bliver bevidst om, at teorien rent faktisk kan anvendes i praksis. Et eksempel herpå kunne være lineær programmering i faget Managerial Economics, hvor man løser optimeringsproblemer under hensynstagen til knappe ressourcer.

På HA Almen er der et stort antal eksamener, da de fleste fag på HA Almen har en eller flere midtvejseksamener/delprøver eller obligatoriske opgaver forud for den afsluttende eksamen. Igennem hele semestret er man underlagt et stort arbejds- og tidspres, da man konstant læser til eksamen i løbet af semestret samtidig med, at undervisningen i de andre fag fortsætter, hvilket er særdeles hårdt og udfordrende. Fordelen ved et stort antal eksamener er dog, at man igennem hele semestret bliver holdt til ilden og dermed undgår, at man kommer bagud i et fag eller kommer til at skubbe alt arbejdet til eksamensperioden sidst på semestret, hvilket er behjælpeligt, da det kan være svært at indhente manglende læsning grundet pensummets omfang. Fordelen ved et stort antal deleksamener er tillige, at man hurtigt vænner sig til at gå til eksamen uden at blive alt for nervøs. Karakteren er et vægtet gennemsnit af de karakterer, som man opnår i de respektive delprøver, hvilket mindsker en stor del af forventningspresset inden hver enkelt eksamen, da gode og knap så gode karakterer i et fag opvejer hinanden.

På HA Almen bruges tal og matematik i ca. 65% af alle fagene, hvorfor man bør besidde lysten til at beskæftige sig med praktisk anvendelse af matematik som et redskab til besvarelsen af virksomhedsspecifikke problemstillinger. Udover den store mængde matematik på uddannelsen, så kan det også være en stor udfordring, at hovedparten af det faglitterære materiale er på akademisk engelsk, hvilket kræver tilvænning.

På HA Almen og CBS generelt er der meget selvstudie, hvilket kræver, at man som studerende tager ansvar for egen læring, hvilket kan være en stor omvæltning efter gymnasiet. Der er som udgangspunkt ikke mødepligt til undervisningen på CBS, og den enkelte studerende er derfor selv ansvarlig for at møde op til undervisning og få læst pensum. Du bliver kun bedømt til eksamen. Dine karakterer bliver ikke påvirket af hverken fremmøde, eller hvor aktiv du er i undervisningen. Der er ca. 12-18 undervisningstimer om ugen, mens resten er selvstudie, hvilket kræver selvdisciplin. Det forventes, at du forbereder dig til undervisningen, og at du deltager aktivt – for din egen skyld, ikke din undervisers. Hvad og hvor meget du lærer afhænger derfor udelukkende af den indsats, som du selv yder.

Jeg frygtede, at det faglige niveau var alt for højt til, at jeg kunne følge med, men dette kan jeg blankt afvise. Niveauet er højere og pensum større, men man bygger oven på den viden, som man allerede har tilegnet sig, hvilket gør, at det bliver en naturlig overgang fra gymnasiet til universitetet. For mig var det dog en mental udfordring at skulle indse og acceptere, at det ikke er muligt at læse hele pensum, og at man ikke kan få topkarakterer i alt. Som studerende på CBS er man nødsaget til at prioritere. Formålet med at læse er at udvikle en forståelse at studere videre ud fra, og meningen er ikke, at man skal kunne huske hele pensum. Det vigtige er at kunne trække det mest relevante ud af pensum.

Gode råd

1

Deltag i introforløbet; Det er i introforløbet, at I for første gang møder jeres medstuderende for de næste 3 år. Vær derfor åbne og deltag aktivt i de aktiviteter, der er blevet arrangeret. Introforløbet er meget intenst, og I lærer derfor hinanden rigtig godt at kende meget hurtigt. At deltage i introforløbet giver derfor en god social start på studiet, hvilket er gavnligt på længere sigt, for ofte vil ens faglige præstation og motivation afhænge af, hvor godt man har det socialt.

2

Find den rette gruppesammensætning; Meget af studiearbejdet på HA Almen laves i grupper af 3-5 personer, hvorfor det i starten af studiet er vigtigt at sammensætte en studiegruppe med fælles forventninger og ambitionsniveau. Alle studerende bliver tildelt en studiegruppe, og jeg vil opfordre jer til, at I så vidt muligt prøver at være åbne, tolerante og få et samarbejde til at fungere. Studiegruppen kan bruges til daglig forberedelse, men er også et krav til obligatoriske gruppeeksamener. Man bruger mange timer ugentligt sammen med sin studiegruppe, og det er derfor afgørende, at man sammensætter en gruppe af medlemmer, som man har det godt med både fagligt og socialt. En god studiegruppe er altafgørende for at klare sig godt og komme igennem de hårde eksamensperioder.

3

Fokusér på læringen, ikke karaktererne; Vær åbne, nysgerrige og interesseret i fagene i stedet for udelukkende at tænke på, hvad du skal kunne til eksamen. På studiet bygger man hele tiden ovenpå den viden, som man har erhvervet sig, og derfor er det vigtigt, at man har fokuseret på at lære i stedet for udelukkende at fokusere på at bestå den næstkommende eksamen. Hvis du koncentrerer dig om læringen, så skal de gode karakterer derfor nok komme efterhånden.

Studerende på HA

Hør hvad studerende på HA har at sige om studievalget og hverdagen på studiet. Og kontakt dem med dine spørgsmål.

RASMUS WILLY THONING

Læs mere

EMIL THORSTED RASMUSSEN

Læs mere

AGNES HØY-THOMSEN

Læs mere

OSCAR FILIP FARIA SUCKSDORFF

Læs mere

TRINE BANG GØTTERUP OLSEN

Læs mere

EMIL GALLOV RASMUSSEN

Læs mere

ALEXANDER TAYLOR AMDI MADSEN

Læs mere

JAKOB HARTNACK

Læs mere

ELLEN PRI KOVSTED

Læs mere

EMILIE GARBY

Læs mere

HENRIK FREDENSBORG

Læs mere

STINE LINDHOLM HEMMINGEN

Læs mere

ALEXANDER VILSTRUP-JØRGENSEN

Læs mere